Jezioro Chojno
(zwane inaczej na Pustelni)

 

 

Administrator jezior  Skarbu Państwa

http://www.rzgw.poznan.pl/rybactwo/rybactwo-konkursy.php

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

                                                                               STAROSTWO POWIATOWE 
                                                                                 w Szamotulach

                                                                                                            
data wpł.
2001 -03- 2 2
                                                                                Ldz. Nr   ...............................

OPERAT RYBACKI

OKREŚLAJĄCY  ZASADY  PROWADZENIA  RACJONALNEJ  GOSPODARKI  RYBACKIEJ
NA JEZIORACH ZLEWNI RZEKI WARTY W OBWODACH;

 JEZIORO CHOJNO - obwód 327

PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE WALDEMARA RADZIEJA
CHOJNO 45 . GMINA WRONKI  

opracował:

mgr inż, Waldemar Radziej  

GAŁOWO 2001

 

 

JEZIORO CHOJNO
 

 

Położone jest w zlewni rzeki Warty, obwód rybacki nr 327 o powierzchni 48,46 ha w obrębie Chojno: dz. nr 909 wraz
z przyległymi gruntami o powierzchni 1,89 ha dz. nr 3/1 . W pobliżu znajduje się wieś Chojno, gm. Wronki, powiat szamotulski. Jezioro położone jest całkowicie w lasach Puszczy Noteckiej , co wywiera zasadniczy wpływ na żyzność zbiornika.
Obwód jeziora Chojno posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla celów rybackich wydane przez Starostę Szamotulskiego. W skład obwodu wchodzą : jezioro Chojno oraz odcinek cieku "Struga Młyńska" dopływu rzeki Warty do mostu na drodze Pustelnia Samita. Pozwolenie ważne jest do 31 grudnia 2010r.

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA

 

1. Charakterystyka obwodu rybackiego.

Jezioro Chojno położone jest w zlewni rzeki Warty. W skład obwodu nr 327 wchodzi jezioro Chojno o powierzchni geodezyjnej 48,46 ha oraz odcinek cieku bez nazwy dopływu rzeki Warty do mostu na drodze Pustelnia Samita. Obwód położony jest w gminie Wronki. Jezioro posiada pomiary batymetryczne z 1950r. Maksymalna głębokość wynosi 10,1 m , średnia 3.5 m. Jezioro ma kształt rynny wygiętej w kierunku NW . W części północnej jezioro jest znacznie zwężone (do 20 m) i przechodzi przesmykami w jezioro Kłuchówiec (obecnie oddzielone urządzeniem piętrzącym). Linia brzegowa jeziora jest dość silnie rozwinięta. Całość zlewni zbiornika stanowią lasy iglaste Puszczy Noteckiej. Na jeziorze obowiązuje zakaz uprawiania sportów motorowodnych -uchwała Rady Powiatu Szamotuły.

2. Określenie obrębów ochronnych wody. urządzeń piętrzących i pomostów służących dla celów rybackich .

Na terenie obwodu -jeziora nie wy stępuj ą żadne obręby ochronne , pomosty, urządzenia piętrzące służące rybactwu. Występują natomiast kładki wędkarskie.

3. Cel i zakres korzystania z wód obwodu.

Na jeziorze Chojno prowadzi się gospodarkę rybacką polegająca na zarybianiu odpowiednimi gatunkami ryb, wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów melioracji rybackiej, ochronie tarła ryb, przestrzeganiu okresów i wymiarów ochronnych ryb oraz na połowie ryb przy użyciu różnego sprzętu rybackiego. Popierany jest sportowy połów ryb przez wędkarzy. Jezioro jest chronione przed kłusownictwem. Pod względem klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego.

4. Charakterystyka ichtiofauny - warunków życia oraz rodzaju i powierzchni występującej roślinności.

Jezioro Chojno według oceny punktowej 1R.S w Olsztynie zaliczane jest do akwenów o średniej produktywności pierwotnej (3,3) . Głównie występującymi gatunkami ryb są: węgorz, szczupak, leszcz, lin, okoń, płoć. Sporadycznie występują: karp, sandacz, sieja. Litoral wyznaczony maksymalnym zasięgiem roślinności zanurzonej zajmuje powierzchnię ok. 23 ha. Roślinność wynurzona zajmuje prawie całą linię brzegową i reprezentowana jest przez pałkę wąsko i szerokolistną, trzcinę pospolitą i sitowie. Z roślinności zanurzonej dominuje rogatek, wywłócznik i rdestnica przeszyta. Roślinność zanurzona występuje do 4m. Przezroczystość wody mierzona krążkiem Secchiego wynosi w porze letnie) ok. 2 m.

5. Opis budowli i urządzeń wodnych występujących w obwodzie.

Na terenie obwodu występuje jedna budowla wodna , jaką jest grobla wraz z mnichem piętrzącym na odpływie jeziora Kłuchówiec. Budowla ta została pobudowana „na dziko" po przekazaniu tego jeziora na rzecz ALP. Istniejąca grobla ma długość ok. 20 m i piętrzy wodę na jeziorze Kłuchówiec przy grobli oporowej ok. l m.

6. Ocena dotychczasowej gospodarki rybackiej

Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu leszczowego. Produktywność pierwotna jeziora jest średnia i wynosi wg oceny JRŚ 3,3 punktu. Średnia wieloletnia (tabela odłowów) połowów rybackich za analizowane 24 lata wynosi 21-6 kg/ha powierzchni jeziora. Wahała się od 0,3 kg/ha w roku 79/80 do 100,2 kg/ha w roku 70/71. Największy udział w odłowach stanowił leszcz 44,8 %. płoć 37 % , Ryby drapieżne wynoszą 7,3 % ogółu złowionych ryb. W przeszłości zarybiano jezioro pelugą i złowiono jej 669 kg.

 


 

 

 


7. Plan zagospodarowania.

Na jeziorze będzie prowadzona gospodarka rybacka zbliżona do dotychczasowej.   Należy   systematycznie   zarybiać   gatunkami atrakcyjnymi dla sportu wędkarskiego (karp, sandacz, szczupak, amur) , przestrzegać wymiarów i okresów ochronnych ryb, wykonywać zabiegi melioracji rybackiej . Gospodarka połowowa prowadzona będzie w cyklu całorocznym różnym sprzętem rybackim , głównie wontonami. Popierać należy sportowy połów ryb. Jezioro chronione będzie przed kłusownictwem.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1) Tabela nr l. Odłowy

2) Tabela nr 2. Zarybienia

3) Mapa batymetryczna + oznaczenia roślinności wynurzonej , zimowisk ryb, tarlisk ryb, urządzeń hydrotechnicznych.

4) Mapa poglądowa (skala - granice zlewni).

 

 

 

 

Podstawowe akty prawne i materiały źródłowe służące do opracowania operatów rybackich:
1) Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (Dz. U. Nr 21, póz. 91);
2) Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 27 września ł996r. (Dz. U. Nr 128 , póz. 602);
3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów ( Dz. U. z 1997r. Nr 154 , póz. 1010);
4) Umowa użyczenia nieruchomości rolnej zawarta z AWRSP w Pile z dnia 28 lutego 1994r.;
5) Operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód śródlądowych dla celów rybackich wydane w 1985r. :
6) Księgi gospodarcze jezior :
7) Założenia gospodarcze do zagospodarowania jezior, opracowanie JRŚ Olsztyn;
8) Badania i spostrzeżenia terenowe własne.

Uprawnionym do rybactwa jest dzierżawca Waldemar Radziej , zamieszkały w Gałowie , ul. Topolowa 25 C / 3 , 64 - 500 Szamotuły. W skład gospodarstwa rybackiego wchodzą 2 jeziora o łącznej powierzchni 94,30 ha oraz nieużytki o łącznej powierzchni 3,78 ha. Uprawniony do rybactwa jest absolwentem Technikum Rybackiego i Wydziału Rybackiego ART. w Olsztynie.

Podstawowa działalnością gospodarstwa jest racjonalne gospodarowanie na wydzierżawionych nieruchomościach rybackich. Gospodarstwo posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich . Problemem dla prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej na jeziorach   jest   narastające   kłusownictwo,   zanieczyszczenie   jezior (Radziszewskie) oraz brak urządzeń hydrotechnicznych.

Mapa_1940